:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
شنبه، ۹ اسفند ۱۳۹۹
:: English Section
P فرهنگ شهروندی
حضور در عرصه عمومي

الهام امینیشهرها مراكز مهم اتفاقات، كنشها و واكنشها و انواع تعاملات و مناسبات اقتصادي،سياسي،فرهنگي، اجتماعي و كالبدي اند.محيط كالبدي (ساختمانها، بزرگراهها،ميدانها،مراكز اداري،غيره)، محيط اجتماعي(روابط خاص شهري ميان شهرنشينان) و محيط فرهنگي(مجموعه اي از علائم،نشانه هايي كه معاني خاص را در ذهن شهرنشينان متبادر مي سازد) در كليتي به نام «شهر» تبلور مي يابد. كالبد شهر و شهروندان دو عنصر اصلي موجودي زنده، به نام شهرند. شهروندان در بستر كالبد شهر با يكديگر روابط اجتماعي دارند و مجموعه متنوعي از نيازهاي اقتصادي، رواني، اجتماعي ،فرهنگي،آموزشي،بهداشتي و رفاهي را شكل مي دهند.شهر بيش از آن كه محيطي كالبدي باشد، محيطي اجتماعي و فرهنگي است. فضاي شهر بر انواع مناسبات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي شهر تاثير گذارده؛ و متقابلاً رفتارها و تظاهرات فرهنگي و اجتماعي نيز بر سيما،منظر و كالبد شهر تاثير مي گذارند.
محله هاي شهري جزئي از شهرها هستند كه عملكردهاي اجتماعي ـ اقتصادي مخصوص خود را دارند، در واقع محل مناسبي براي زندگي گروهي هستند. در شرايط كنوني، متاسفانه رواج بي تفاوتي شهروندان نسبت به سايرين و نسبت به محيط زندگي شان، در جهت تضعيف روابط انساني گام برداشته است. بنابراين مي توان گفت شهريت و شهرنشيني محتاج كالبدي تازه است كه چنين كالبدي بايد براي تمام درجات گوناگون زندگي خصوصي و تمام درجات زندگي جمعي ـ از خصوصي ترين ها تا عمومي ترين آنها ـ عرصه هاي خاص به وجود آورد.

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری