:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
شنبه، ۹ اسفند ۱۳۹۹
:: English Section
P فرهنگ شهروندی
دستورالعمل تاسیس صندوق زمین و ساختمان

اساسنامه نمونه صندوق زمین و ساختمان به انضمام دستورالعمل تاسیس صندوق زمین و ساختمان، دستورالعمل صدور واحد سرمایه‌گذاری صندوق‌های زمین و ....

ساختمان، دستورالعمل بازارگردانی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های زمین و ساختمان، دستورالعمل تدوین روش و تهیه اسناد مزایده در صندوق‌های زمین و ساختمان و دستورالعمل نحوه محاسبه خالص ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق زمین و ساختمان، مصوب جلسه 29 فروردین 88 هيات ‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، ابلاغ شد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه، در اساسنامه نمونه صندوق زمین و ساختمان، صندوق با دریافت مجوز تاسیس از سازمان، از مصادیق نهادهای مالی موضوع بند 21 ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار و از نوع صندوق‌‌های زمین و ساختمان محسوب ‌شده و مطابق این اساسنامه و مقررات اداره می‌شود.
سرمایه صندوق در هر زمان برابر جمع قیمت مبنای واحدهای سرمایه‌‌‌‌گذاری صادره طبق تشریفات این اساسنامه است. همچنین موضوع فعالیت صندوق، جمع‌آوری وجوه از متقاضیان سرمایه‌گذاری در صندوق و ساخت پروژه ساختمانی مندرج در امیدنامه صندوق از محل وجوه یاد شده، سپس فروش واحدهای ساختمانی پروژه و در نهایت تقسیم عواید ناشی از این فعالیت بین سرمایه‌گذاران صندوق است. مشخصات، مراحل و زمان‌بندی و هزینه‌های اجرای پروژه در امیدنامه و پیوست آن مندرج است.
گواهی سرمایه‌گذاری
با توجه به جزئیات اساسنامه صندوق زمین و ساختمان، در قبال سرمایه‌گذاری در صندوق، گواهی سرمایه‌گذاری مطابق دستورالعمل مصوب سازمان، به نام سرمایه‌گذار صادر و به وی تسلیم می‌شود. گواهی‌ سرمایه‌گذاری بانام بوده و نشان‌دهنده‌‌‌‌ تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری تحت مالکیت سرمایه‌‌‌‌گذار است. البته واحدهای سرمایه‌گذاری قابل‌انتقال به غیر هستند. این در حالی است که تملک واحدهای سرمایه گذاری با محدودیت‌هایی همراه است. به طوری که متولی، حسابرس و اشخاص وابسته به آنها در زمان تصدی خود به این سمت‌ها نمی‌توانند مالک واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق باشند.
مجمع صندوق؛ مدیر صندوق؛ مدیر ساخت؛ مدیر ناظر؛ متولی؛ متعهد پذیره‌نویس؛ بازارگردان؛ حسابرس و هيات مدیره ارکان صندوق زمین و ساختمان را تشکیل می‌‌‌‌دهند.
شرایط مجمع صندوق
در مجمع صندوق زمین و ساختمان، صرفا سرمایه‌‌‌‌گذار به تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری تحت تملک خود، دارای حق رای است. درصورتی‌‌‌‌که هر یک از سرمایه‌‌‌‌گذاران به هر دلیل در مجمع شرکت نکرده و حق رای خود را رسما به دیگری منتقل نکند، متولی به نمایندگی از آنها در مجمع حضور می يابد و حق‌ رای متولی برابر حق رای متعلق به این اشخاص است.
متولی و سرمایه‌گذاران صندوق یا نمایندگان آنها و همچنین نماینده یا نمایندگان حسابرس و سازمان، حق شرکت در جلسه‌‌‌‌ مجمع صندوق را دارند. مسووليت احراز حق شرکت این اشخاص هم برعهده‌‌‌‌ دعوت‌کننده است. دعوت کننده باید فهرستی از اسامی حاضران و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در مالکیت هر یک و در مورد متولی، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری اشخاصی را که وی نماینده‌‌‌‌ آنها محسوب می‌شود، تنظیم و به امضای هر یک از آنها برساند. فهرست حاضران با تائید دعوت‌کننده در اختیار رييس مجمع قرار می‌گیرد.
مدیر صندوق موظف است هرگونه تغییر در اساسنامه و امیدنامه و سایر تصمیمات مجمع صندوق را حداکثر ظرف یک هفته نزد سازمان به ثبت برساند. پس از ثبت، مدیر صندوق جزئیات تصمیمات را به تفصیل در تارنمای صندوق منتشر می‌کند و در صورت لزوم در روزنامه رسمی کشور آگهی می‌دهد.
سازمان در صورتی‌ تغییرات اساسنامه و امیدنامه را ثبت خواهد کرد که این تغییرات مورد تائید سازمان باشند. همچنین قبول سمت مجدد مدیر صندوق، متولی، مدیر ساخت، مدیر ناظر، متعهد پذیره‌نویس، بازارگردان و حسابرس یا قبول سمت اشخاص جایگزین را براساس اساسنامه و امیدنامه جدید، دریافت کرده باشد.
در صورت ورشکستگی، انحلال، قبول استعفا یا سلب صلاحیت متولی، مدیر صندوق، مدیر ساخت، مدیر ناظر، بازارگردان، متعهد پذیره‌نویس یا حسابرس، اشخاص جایگزین باید بر اساس مقررات و مفاد اساسنامه و با تائید سازمان ظرف یک ماه توسط مجمع صندوق انتخاب شوند. قبول استعفای این ارکان منوط به تعیین جانشین وی به تائید سازمان بورس و اوراق بهادار، توسط مجمع صندوق است. تا زمان انتخاب ارکان جایگزین، وظایف و مسووليت‌های ارکان قبلی به قوت خود باقی است.
وظایف مدیر صندوق
مدیر صندوق وظایف مختلفی مانند انجام وظایف تعیین شده در اساسنامه و دستورالعمل مربوط برای اجرای مراحل صدور واحد‌های سرمایه‌گذاری؛ بررسی صورت‌ وضعیت‌های پیشرفت مالی پروژه و تائید یا تعیین موارد نقص یا اشکال آنها مطابق مفاد اساسنامه، محاسبه‌‌‌‌‌ خالص ارزش‌ واحدهای سرمایه‌گذاری به روش‌های تعیین‌شده در مواعد مقرر و ارائه‌‌‌‌ آن به حسابرس به منظور اظهارنظر؛ مذاکره با بانک‌ها و سایر اعطاکنندگان تسهیلات برای دریافت تسهیلات لازم برای اجرای پروژه و تهیه گزارش توجیهی در این زمینه و ارائه‌‌‌‌ آن به هيات‌مدیره‌‌‌‌ صندوق جهت تصویب و انجام اقدامات لازم برای اخذ تسهیلات مذکور پس از تصویب هيات مدیره‌‌‌‌ صندوق؛ اطلاع به متولی در مورد چگونگی نگهداری اوراق بهادار صندوق؛ راه‌اندازی تارنمای صندوق و انتشار اطلاعات صندوق در مواعد مقرر از طریق آن؛ نمایندگی صندوق در برابر سرمایه‌گذاران، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ار بر عهده دارد.
تسویه و انحلال یا پایان دوره فعالیت صندوق فعالیت صندوق به یکی از طرق زیر پایان می‌یابد:
الف) پس از اتمام موضوع فعالیت صندوق اعم از ساخت پروژه‌‌‌‌ ساختمانی صندوق و فروش آن و انتقال اسناد مالکیت به خریداران؛
ب) در صورتی که ادامه فعالیت صندوق به تشخیص یا تائید سازمان امکان‌پذیر نباشد از قبیل عدم موفقیت در جمع‌آوری منابع مالی برای ادامه‌‌‌‌ فعالیت صندوق.
ج) در صورت لغو مجوز صندوق توسط سازمان؛
د ) در صورت صدور حکم دادگاه مبنی بر خاتمه‌‌‌‌ فعالیت یا انحلال صندوق؛
هـ) به تقاضای هر یک از سرمایه‌‌‌‌گذاران یا ارکان صندوق و تائید سازمان در صورتی که هریک از ارکان به وظایف خود عمل نکند و شخص جایگزین انتخاب نشده باشد.

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری